Privacyverklaring Marloes Vis van Heemst

 

Marloes Vis van Heemst, gevestigd aan

Reijerskoop 41           

2771BD Boskoop

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
Marloes Vis van Heemst
Reijerskoop 41

2771BD Boskoop

info@marloesvisvanheemst.nl

06-30782083

KvK-nummer: 83293051

 

Marloes Vis van Heemst is de Functionaris Gegevensbescherming van Marloes Vis van Heemst. Zij is te bereiken via info@marloesvisvanheemst.nl

 

 

Persoonsgegevens die ik verwerk
Marloes Vis van Heemst verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige gegevens die je actief verstrekt in bijvoorbeeld correspondentie en telefonisch
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag Marloes Vis van Heemst persoonsgegevens verwerkt

Marloes Vis van Heemst verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • het afhandelen van jouw betaling
  • om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten;
  • Marloes Vis van Heemst verwerkt ook persoonsgegevens als Marloes Vis van Heemst hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Marloes Vis van Heemst nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marloes Vis van Heemst; neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Marloes Vis van Heemst;) tussen zit.

 

Hoe lang Marloes Vis van Heemst persoonsgegevens bewaart
Marloes Vis van Heemst bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Marloes Vis van Heemst tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Marloes Vis van Heemst verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Marloes Vis van Heemst andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marloes Vis van Heemst verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit Marloes Vis van Heemst een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Marloes Vis van Heemst blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Marloes Vis van Heemst gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Marloes Vis van Heemst en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@marloesvisvanheemst.nl.

Marloes Vis van Heemst wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe Marloes Vis van Heemst persoonsgegevens beveiligt
Marloes Vis van Heemst neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@marloesvisvanheemst.nl

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@marloesvisvanheemst.nl, dan verwijder ik deze informatie.

 

Boskoop, juli 2021